IR   /   EN
 
 
 
سرمایه انسانی

خط مشی سازمان برای جایگاه نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه و رکن اساسی توسعه سازمانی، به منظور ایجاد بستر آموزشی مناسب جهت دانش محورنمودن سازمان برای رسیدن به اهداف ذیل می باشد:

 

♦     ارتقاء سطح علمی و افزایش مهارتهای فنی وتخصصی کارکنان

♦     تأمین نیازهای آموزشی کارکنان در راستای خط مشی نظام کیفیت و زیست محیطی

♦     بهنگام نمودن دانش و مهارت های نیروی انسانی جهت انطباق با برنامه های استراتژیک شرکت


                    

.parstire.ir     All Rights Reserved ©